სიახლეები
საკანონმდებლო დამატებები
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-08-02 ]

2010 წლის 2 აგვისტოდან საქართველოს კანონმდებლობაში ამოქმედდა შემდეგი დამატებები:


საქართველოს კანონი ,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ″
- დამატება:
ა. 38-ე მუხლის (სასამართლო და სხვა უფლებამოსილი ორგანოს (თანამდებობი პირის) მიერ მიღებული აქტების აღსრულებისას გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული აღსრულების საფასური) 131 პუნქტი;
(იხ. მიმაგრებული ფაილი)
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება