სიახლეები
საკანონმდებლო ცვლილებები
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-09-01 ]

2010 წლის 1 სექტემბრიდან საქართველოს კანონმდებლობაში ამოქმედდა შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:


საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
- ცვლილება:
ა. 168-ე მუხლის (გირაო) პირველი, მე-2, მე-8 და მე-9 ნაწილები.
(იხ. მიმაგრებული ფაილი)

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი
- ცვლილება:
ა. მე-17 მუხლის (საქონელი) პირველი ნაწილი;
ბ. 281-ე მუხლის (გარდამავალი დებულებანი) 41-ე ნაწილი.
(იხ. მიმაგრებული ფაილი)

საქართველოს კანონი ″სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ″
- ცვლილება:
ა. 281 მუხლი (აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაოს შეფარდების შემთხვევაში განაჩენით დაკისრებული ჯარიმის აღსრულების წესი).
(იხ. მიმაგრებული ფაილი)
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება