სიახლეები
გამოცხადდა იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში მსმენელთა მიღება

[ 2010-11-01 ]

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო აცხადებს იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში იუსტიციის მსმენელთა მისაღებ კონკურსს.

კონკურსში მონაწილეობისათვის საბუთები მიიღება 2010 წლის 1 ნოემბრიდან 8 ნოემბრის ჩათვლით, 10-დან 18 საათამდე (შესვენება 14-დან 15 სთ-მდე).
სკოლაში მიღების მსურველმა კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:
ა) სერტიფიკატი მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების შესახებ;
ბ) ცნობა სამედიცინო-ნარკოლოგიური შემოწმების შესახებ;
გ) საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა და ასლი;
დ) ცნობა ნასამართლობის არქონის შესახებ;
ე) ორი ფერადი ფოტოსურათი (3X4);
ვ) ავტობიოგრაფია.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მის.: თბილისი, ბოჭორმის ქ. #12
ტელ./ფაქსი.: 27-31-09 ტელ.: 27-31-00 + შიდა 111, 128, ან 130
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება