სიახლეები
საკანონმდებლო ცვლილებები და დამატებები
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-12-01 ]

2010 წლის 1 დეკემბრიდან საქართველოს კანონმდებლობაში ამოქმედდა შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი

-ცვლილება:
ა. 442 მუხლი (უკანონო სამედიცინო/საექიმო საქმიანობა);
ბ. 445 მუხლი (სამედიცინო საქმიანობის სალიცენზიო ან სანებართვო პირობების შეუსრულებლობა);
გ. 1181 მუხლი (ავტოსატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობისას მძღოლის ან მგზავრის მიერ უსაფრთხოების ღვედის გამოუყენებლობა);
გ. 208-ე მუხლი (რაიონის (ქალაქის) სასამართლოს განსჯადი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეები);
დ. 239-ე მუხლის (ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი) 38-ე ნაწილი

- დამატება:
ა. 447 მუხლი (მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის ტექნიკური რეგლამენტის შეუსრულებლობა);
ბ. 448 მუხლი (მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობა სავალდებულო შეტყობინების გარეშე);
გ. 449 მუხლი (სამედიცინო/საექიმო საქმიანობის/მომსახურების მიმწოდებლის მიერ სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების (თუ ეს არ არის ლიცენზიის/ნებართვის/ ტექნიკური რეგლამენტის პირობა) წესის დარღვევა)
(იხ. მიმაგრებული არქივი)
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება