სიახლეები
საკანონმდებლო ცვლილებები და დამატებები
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-04-15 ]

2011 წლის 15 აპრილიდან კანონმდებლობაში ამოქმედდა შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:


საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
- დამატება:
ა. 1253 მუხლი (თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე ავტოტრანსპორტის პარკირების წესების დარღვევა);
ბ. 2093 მუხლის (ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო) 21 ნაწილი;
გ. 242-ე მუხლის (შემთხვევები, როდესაც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენისას ოქმი არ შედგება) 41 ნაწილი.

- ცვლილება:
ა. 1392 მუხლი (ტრანსპორტის შესაბამის სფეროში ნორმატიული აქტით დადგენილი მოთხოვნების დარღვევა);
ბ. 2093 მუხლი (ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო) 1-ლი, მე-2 და მე-4 ნაწილები;
გ. 239-ე მუხლის (ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი) 27-ე, 28-ე და 47-ე ნაწილები;
დ. 2401 მუხლის (ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შინაარსის განსაზღვრა) 1-ლი ნაწილი;
ე. 242-ე მუხლის (შემთხვევები, როდესაც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენისას ოქმი არ შედგება) მე-4 ნაწილი, შენიშვნის მე-2 ნაწილი;
ვ. 252-ე მუხლის (ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირის უფლებები და მოვალეობები) 11 ნაწილი.
(იხ. მიმაგრებული ფაილი1)
(იხ. მიმაგრებული ფაილი2)
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება