სიახლეები
საკანონმდებლო ცვლილებები და დამატებები
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-06 ]

2011 წლის 6 მაისიდან საქართველოს კანონმდებლობაში ამოქმედდა შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი

- ცვლილება:
ა. 185-ე მუხლის (დასაბეგრი ოპერაციის, აქციზური საქონლის იმპორტისა და აქციზური საქონლის ექსპორტის თანხის განსაზღვრა) 1-ლი ნაწილის ″ა″ ქ/პ ამოღებულ იქნა;
ბ. 188-ე მუხლის (აქციზის განაკვეთები) მე-2 ნაწილი ამოღებულ იქნა;
გ. 190-ე მუხლის (აქციზის გადახდის წესი) მე-3 ნაწილი;
დ. 194-ე მუხლის (აქციზისაგან გათავისუფლების მარეგულირებელი წესები) მე-6 ნაწილის ″ა″ ქ/პ.
-დამატება:
ა. 2261 მუხლი (თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტი).
(იხ. მიმაგრებული ფაილი)


საქართველოს კანონი ″სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ″
- ცვლილება:
ა. მე-1411 მუხლის (კერძო აღმასრულებლის რეგისტრაცია კერძო აღმასრულებელთა რეესტრში და მის მიერ სააღსრულებო საქმიანობის დაწყება) 1-ლი პუნქტის ″ა″ ქ/პ.
(იხ. მიმაგრებული ფაილი)


[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება