სიახლეები
საკანონმდებლო ცვლილებები და დამატებები
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-15 ]NEW

2011 წლის 15 მაისიდან კანონმდებლობაში ამოქმედდა შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:


საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
- ცვლილება:
ა. 47-ე მუხლი ამოღებულ იქნა;
ბ. 48-ე მუხლი (წყლის ობიექტის თვითნებური დაკავება);
გ. 49-ე მუხლი (სახელმწიფო ტყის ფონდის მიწის თვითნებური დაკავება);
დ. 66-ე მუხლი (უკანონო ტყითსარგებლობა, ტყითსარგებლობა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნათა დარღვევით);
ე. 691, 692, 693 და 72-ე მუხლები ამოღებულ იქნა;
ე. 792 მუხლი (გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის ან ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნით გათვალისწინებული პირობების დარღვევა);
ვ. 84-ე მუხლი (ამ კოდექსის 239-ე მუხლის მე-4, 41 და 42 ნაწილებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების შესახებ ოქმის შედგენის უფლებამოსილების მქონე ორგანოების მოთხოვნათა შეუსრულებლობა);
ზ. 841 მუხლი (საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს შესაბამისი ორგანოს მიერ დადებული ბეჭდის (ლუქის) განზრახ დაზიანება);
თ. 1461 მუხლის (დასუფთავების წესების დარღვევა) შენიშვნა;
ი. 151-ე მუხლის (თვითმმართველი ერთეულის მწვანე ნარგავების დაზიანება ან/და თვითნებური განადგურება) 1-ლი და მე-2 ნაწილები;
კ. 1582 მუხლი ამოღებულ იქნა;
ლ. 208-ე მუხლი (რაიონის (ქალაქის) სასამართლოს განსჯადი ადმინისტრაციულ სამართადარღვევათა საქმეები);
მ. 222-ე მუხლი (საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბუნებრივი რესურსების სააგენტო);
ნ. 2293 მუხლი ამოღებულ იქნა;
ო. 239-ე მუხლის (ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი) მე-4 და 41-ე ნაწილები;
პ. 246-ე მუხლის (ორგანოები (თანამდებობის პირები), რომლებსაც აქვთ ადმინისტრაციული დაკავების უფლება) ″ვ″ ქ/პ;
ჟ. 262-ე მუხლის (ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვის ვადები) 21 ნაწილი;
რ. 290-ე მუხლის (დაჯარიმების შესახებ დადგენილების აღსრულების ვადები და წესები) მე-3 ნაწილი.

- დამატება:
ა. 662 მუხლი (ექსპორტის მიზნით სოჭის გირჩითა და ”გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ” კონვენციის (CITES) დანართებში შეტანილი თეთრყვავილას ბოლქვებით ან/და ყოჩივარდას გორგლებით სარგებლობის ლიცენზიის პირობების დარღვევა);
ბ. 239-ე მუხლის (ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი) 41-43 ნაწილები;
გ. 261-ე მუხლის (ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განხილვის ადგილი) მე-5 ნაწილი.
(იხ. მიმაგრებული ფაილი)
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება