სიახლეები
საკანონმდებლო ცვლილებები და დამატებები
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-16 ]NEW

2011 წლის 16 მაისიდან კანონმდებლობაში ამოქმედდა შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:

საქართველოს კანონი ″ნორმატიული აქტების შესახებ″
- ცვლილება:
ა. მე-6 მუხლი (ვადების ათვლა ნორმატიულ აქტში);
ბ. მე-15 მუხლის (ნორმატიული აქტის მომზადების უფლებამოსილების მქონე ორგანო) 1-ლი პუნქტი;
გ. მე-17 მუხლის (ნორმატიული აქტის პროექტის თანდართული დოკუმენტები) მე-2 პუნქტის ″ა″ ქ/პ, მე-5 პუნქტის ″ბ″ ქ/პ;
დ. მე-18 მუხლის (ნორმატიული აქტის რეკვიზიტები) 1-ლი პუნქტის ″გ″ ქ/პ;
ე. მე-19 მუხლის (ნორმატიული აქტის (პროექტის) სამართლებრივი ექსპერტიზა) 1-ლი და
მე-2 პუნქტები;
ვ. მე-20 მუხლის (ნორმატიული აქტის მიღება (გამოცემა) და მასში ცვლილების შეტანის წესი) სათაური და მე-4-მე-7 პუნქტები;
ზ. 27-ე მუხლის (ნორმატიული აქტის გამოქვეყნების წესი) მე-8 და მე-9 პუნქტები;
თ. 28-ე მუხლის (ნორმატიული აქტის გამოქვეყნებაზე უარი) 1-ლი პუნქტის ″ა″ ქ/პ.

- დამატება:
ა. 25-ე მუხლის (ნორმატიული აქტის ძალადაკარგულად გამოცხადება) 91 პუნქტი;
ბ. 321 მუხლი (მონაცემები 2011 წლის 1 იანვრამდე გამოქვეყნებული ნორმატიული აქტის შესახებ).
(იხ. მიმაგრებული ფაილი)

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
-ცვლილება:
ა. 1441 მუხლი (მაუწყებლობის სფეროში ულიცენზიოდ საქმიანობა ან მინიჭების გარეშე რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობა, ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში ავტორიზაციის გარეშე საქმიანობა ან ულიცენზიოდ, ნებართვის ან მინიჭების გარეშე რადიოსიხშირული სპექტრით ან/და ნუმერაციის რესურსით სარგებლობა).
(იხ. მიმაგრებული ფაილი)
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება