სიახლეები
საკანონმდებლო ცვლილებები და დამატებები
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-07-01 ]

2011 წლის 1 ივლისიდან კანონმდებლობაში ამოქმედდა შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:


საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
- ცვლილება:
ა. 125-ე მუხლის (სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიერ საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევა) შენიშვნის 42 ნაწილი;
ბ. 1252 მუხლის (დედაქალაქის ტერიტორიაზე ავტოტრანსპორტის პარკირების წესების დარღვევა) შენიშვნა;
გ. 135-ე მუხლის (ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის განხორციელება სანებართვო პირობების დარღვევით ან შესაბამისი ნებართვის გარეშე);
დ. 1534 მუხლის (მეწარმე სუბიექტების მიერ ვაჭრობის (მომსახურების) წესების დარღვევა) შენიშვნა;

- დამატება:
ა. 290-ე მუხლის (დაჯარიმების შესახებ დადგენილების აღსრულების ვადები და წესები) მე-6 ნაწილი.
(იხ. მიმაგრებული ფაილი)

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი
- ცვლილება:
ა. 24-ე მუხლის (თავისუფალი საწყობის საწარმო) მე-5 ნაწილი;
ბ. 47-ე მუხლის (წინასწარი გადაწყვეტილება) მე-5 ნაწილი;
გ. 63-ე მუხლის (ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნება) მე-6 ნაწილი;
დ. 99-ე მუხლის (გადასახადისაგან გათავისუფლება) 1-ლი ნაწილი ,,ო” ქ/პ;
ე. 157-ე მუხლის (სავალდებულო რეგისტრაცია) მე-4 ნაწილი;
ვ. 159-ე მუხლის (რეგისტრაციის გაუქმება) 1-ლი და მე-3 ნაწილები;
ზ. 174-ე მუხლის (დღგ-ის ჩასათვლელი თანხა) მე-3 ნაწილის ,,დ” და ,,ე” ქ/პ;
თ. 181-ე მუხლის (უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა მიერ საქართველოში შეძენილ საქონელზე გადახდილი დღგ-ის თანხის დაბრუნება) მე-2 და მე-3 ნაწილები;
ი. 188-ე მუხლის (აქციზის განაკვეთები) 1-ლი ნაწილის მე-9 და მე-17 პუნქტები;
კ. 190-ე მუხლის (აქციზის გადახდის წესი) მე-2 და მე-4 ნაწილები;
ლ. 192-ე მუხლის (აქციზური მარკები) მე-6 ნაწილი;
მ. 205-ე მუხლის (ქონების გადასახადის გამოანგარიშება და გადახდა) მე-13 ნაწილის ,,ბ” ქ/პ;
ნ. 238-ე მუხლის (საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფა საგადასახადო ორგანოს მიერ) მე-7-მე-10 ნაწილები;
ო. 239-ე მუხლის (საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა) მე-9 ნაწილის ,,ა” ქ/პ;
პ. 241-ე მუხლის (ქონებაზე ყადაღის დადება) მე-9 ნაწილი;
ჟ. 254-ე მუხლის (საგადასახადო დავალიანების უზრუნველყოფა საგადასახადო დავის პერიოდში) 1-ლი და მე-2 ნაწილები;
რ. 257-ე მუხლის (ქრონომეტრაჟი) მე-3 ნაწილი;
ს. 271-ე მუხლის (საგადასახადო სამართალდარღვევის საქმის წარმოება) 1-ლი, 11 და მე-6 ნაწილები;
ტ. 272-ე მუხლის (საურავი) მე-2 ნაწილი;
უ. 287-ე მუხლი (გადასახადის გადამხდელის მიერ ბრუნვის შემცირება) ამოღებულ იქნა;
ფ. 292-ე მუხლი (საგადასახადო შეთანხმების არსი);
ქ. 293-ე მუხლის (საგადასახადო შეთანხმების გაფორმება) მე-2, მე-8, მე-13 და მე-16 ნაწილები;
ღ. 309-ე მუხლის (გარდამავალი დებულებანი) მე-15 და მე-16 ნაწილები.

- დამატება:
ა. 25-ე მუხლის (საერთაშორისო საწარმო) 41-43 და მე-12 ნაწილები;
ბ. 39-ე მუხლის (საგადასახადო საიდუმლოება)მე-2 ნაწილის ,,ი” და ,,კ” ქ/პ;
გ. 71-ე მუხლის (საბანკო დაწესებულების ვალდებულებები) 1-ლი ნაწილის ,,გ 1” ქ/პ;
დ. 82-ე მუხლის (გადასახადისაგან გათავისუფლება) მე-5 ნაწილი;
ე. 189-ე მუხლის (აქციზის ჩათვლა) მე-8 ნაწილი;
ვ. 252-ე მუხლის (საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერა) 11 ნაწილი;
ზ. 257-ე მუხლის (ქრონომეტრაჟი) მე-4 ნაწილი;
თ. 283-ე მუხლის (ბანკის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობა) 41 ნაწილი;
ი. 293-ე მუხლის (საგადასახადო შეთანხმების გაფორმება) 21 და 131 ნაწილები;
კ. 309-ე მუხლის (გარდამავალი დებულებანი) 24-ე-34-ე ნაწილები.
(იხ. მიმაგრებული ფაილი1)
(იხ. მიმაგრებული ფაილი2)


საქართველოს კანონი ″სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ″
-ცვლილება:
ა. მე-3 მუხლის (აღსრულების ორგანოები) მე-3 პუნქტი;
ბ. მე-4 მუხლის (აღსრულების ეროვნული ბიურო) მე-7 პუნქტი;
გ. მე-5 მუხლის (სააღსრულებო ბიურო) მე-2 და 31 პუნქტები;
დ. 146 მუხლის (კერძო აღმასრულებელი) მე-6 პუნქტი;
ე. 147 მუხლის (კერძო აღმასრულებლის კომპეტენცია) მე-5 პუნქტის ,,ბ” და ,,გ” ქ/პ და მე-11 პუნქტის ,,ბ” ქ/პ;
ვ. 149 მუხლის (სააღსრულებო საქმიანობის ლიცენზიის გაცემაზე უარის თქმის საფუძვლები) 1-ლი პუნქტის ,,ზ” ქ/პ;
ზ. მე-17 მუხლის (აღმასრულებლის უფლება-მოვალეობანი) მე-12 პუნქტი;
თ. მე-18 მუხლის (კრედიტორისა და მოვალის უფლებამოსილებანი) 1-ლი პუნქტის ,,ე” ქ/პ და მე-4 პუნქტი;
ი. 181 მუხლის (მხარეთა წარმომადგენლობა სააღსრულებო წარმოების პროცესში)
მე-2 პუნქტი;
კ. 183 მუხლის (აღმასრულებლის მოქმედების გასაჩივრება აღსრულების ეროვნულ ბიუროში) 1-ლი, მე-2 პუნქტის ,,ბ” ქ/პ, მე-3, მე-4 და მე-9 პუნქტები;
ლ. 184 მუხლი (მოვალის მიერ ვალდებულების შესრულების განწილვადება);
მ. მე-19 მუხლი (სააღსრულებო საქმის მასალების გაცნობა და მათი ასლების გადაცემა);
ნ. 191 მუხლის (მოვალეთა რეესტრის წარმოება) მე-6 პუნქტი;
ო. 192 მუხლის (რეესტრიდან გამომდინარე სახელმწიფო, საბანკო და სხვა დაწესებულებების ვალდებულებები) 1-ლი-მე-3 პუნქტები;
პ. 193 მუხლი (რეესტრში რეგისტრირებული პირის უფლების შეზღუდვა);
ჟ. 194 მუხლის (რეესტრში რეგისტრირებული პირის მიმართ დაწესებული შეზღუდვების მოხსნა და რეესტრიდან ამორიცხვა) მე-2 პუნქტის ,,ე” ქ/პ ამოღბულ იქნა;
რ. 21-ე მუხლის (სააღსრულებო ფურცლის რეკვიზიტები) მე-3 პუნქტის ,,ა” ქ/პ;
ს. 23-ე მუხლი (სააღსრულებო ფურცლის დუბლიკატის გაცემა);
ტ. 25-ე მუხლის (აღსრულების დაწყება) 1-ლი, მე-3 და მე-4 პუნქტები;
უ. 28-ე მუხლის (წინადადება გადაწყვეტილების შესრულების შესახებ) მე-5 პუნქტი;
ფ. 29-ე მუხლის (ოქმი) 1-ლი პუნქტი; მე-4 პუნქტი ამოღებულ იქნა;
ქ. 30-ე მუხლი (მოვალის ძებნა);
ღ. 31-ე მუხლის (მოვალის ინტერესების დაცვა იძულებითი აღსრულებისას) 1-ლი პუნქტი;
ყ. 32-ე მუხლის (მესამე პირის სარჩელი სხვისი ვალების გამო აღწერილი ქონების საკუთრების უფლების შესახებ) მე-3 პუნქტი;
შ. 34-ე მუხლის (აღსრულების შეწყვეტა) 1-ლი პუნქტის ,,კ” ქ/პ;
ჩ. 35-ე მუხლის (სააღსრულებო საბუთის დაბრუნება) სათაური, 1-ლ, 11, მე-2 პუნქტები;
ც. 36-ე მუხლის (აღსრულების შეჩერება და მისი ვადები) 1-ლი და მე-2 პუნქტები;
ძ. 38-ე მუხლის (სასამართლო და სხვა უფლებამოსილი ორგანოს (თანამდებობის პირის) მიერ მიღებული აქტების აღსრულებისას გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული აღსრულების საფასური) 61 და მე-11 პუნქტები;
წ. 39-ე მუხლის (აღსრულების ხარჯები) 1-ლი და მე-4 პუნქტები;
ჭ. 391 მუხლი (აღსრულების ეროვნული ბიუროს სადეპოზიტო ანგარიშზე შეტანილი თანხის დაბრუნება);
ხ. მე-40 მუხლის (მოძრავ ქონებაზე ყადაღის დადება) მე-7 პუნქტი;
ჯ. 47-ე მუხლის (ყადაღადადებული ქონების შეფასება) მე-2 პუნქტი;
ჰ. 50-ე მუხლის (ყადაღადადებული მოძრავი ქონების აუქციონის წესით რეალიზაცია) 1-ლი, მე-8, მე-10 პუნქტები;
1. 51-ე მუხლი (აუქციონის შეწყვეტა);
2. 62-ე მუხლის (აღსრულების ქვემდებარეობა) მე-2 პუნქტი; მე-3 პუნქტი ამოღებულ იქნა;
3. 69-ე მუხლის (იძულებითი აუქციონის პირობები) 1-ლი პუნქტი;
4. 70-ე მუხლის (აუქციონის შეჩერებისა და შეწყვეტის დაუშვებლობა) 1-ლი და მე-3 პუნქტები;
5. 75-ე მუხლის (აუქციონზე შეძენილ ქონებაზე უფლების მიღება) მე-4-მე-6 პუნქტები; 1-ლი პუნქტი ამოღებულ იქნა;
6. 761 მუხლი (ქონების რეალიზაცია განმეორებით აუქციონამდე) ამოღებულ იქნა;
7. 771 მუხლი (ქონების სახელმწიფოს საკუთრებაში ნატურით გადაცემა).
8. 823 მუხლის (პირველი, მეორე და მესამე რიგის მოთხოვნები) მე-2 პუნქტის ,,ე” ქ/პ.

- დამატება:
ა. მე-3 მუხლის (აღსრულების ორგანოები) 12 და 13 პუნქტები;
ბ. 147 მუხლის (კერძო აღმასრულებლის კომპეტენცია) მე-13 პუნქტი;
გ. 149 მუხლის (სააღსრულებო საქმიანობის ლიცენზიის გაცემაზე უარის თქმის საფუძვლები) 1-ლი პუნქტის ,,ი” ქ/პ;
დ. 183 მუხლის (აღმასრულებლის მოქმედების გასაჩივრება აღსრულების ეროვნულ ბიუროში) 21 პუნქტი;
ე. 194 მუხლის (რეესტრში რეგისტრირებული პირის მიმართ დაწესებული შეზღუდვების მოხსნა და რეესტრიდან ამორიცხვა) მე-3 პუნქტი;
ვ. 25-ე მუხლის (აღსრულების დაწყება) 41 პუნქტი;
ზ. 36-ე მუხლის (აღსრულების შეჩერება და მისი ვადები) ,,ვ” და ,,ზ” ქ/პ;
თ. მე-40 მუხლის (მოძრავ ქონებაზე ყადაღის დადება) 61 პუნქტი;
ი. 47-ე მუხლის (ყადაღადადებული ქონების შეფასება) მე-4 პუნქტი;
კ. 69-ე მუხლის (იძულებითი აუქციონის პირობები) 11 და 12 პუნქტები;
ლ. 75-ე მუხლის (აუქციონზე შეძენილ ქონებაზე უფლების მიღება) მე-8- და მე-9 პუნქტები;
მ. 772 მუხლი (სამართლებრივი აქტის გამოცემა მართვის ავტომატური საშუალებების გამოყენებით).
(იხ. მიმაგრებული ფაილი)
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება