სიახლეები
საკანონმდებლო ცვლილებები და დამატებები
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-07-28 ]

2011 წლის 28 ივლისიდან კანონმდებლობაში ამოქმედდა შემდეგი ცვლილებები და დამატებები: საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
- ცვლილება:
ა. 27-ე მუხლის (არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის სახელწოდება) მე-2 ნაწილი;
ბ. 28-ე მუხლი (არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის, უცხო ქვეყნის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფილიალის (წარმომადგენლობის) რეგისტრაციის წესი);
გ. 29-ე მუხლი (არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის რეგისტრაციის პირობები);
დ. 30-ე მუხლი ამოღებულ იქნა;
ე. 31-ე მუხლი (არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის, უცხო ქვეყნის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფილიალის (წარმომადგენლობის) მიერ განხორციელებული ცვლილებების რეგისტრაცია);
ვ. 32-ე მუხლი (არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის, უცხო ქვეყნის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფილიალის (წარმომადგენლობის) რეგისტრაციაზე გადაწყვეტილების მიღების წესი);
ზ. 34-ე მუხლი ამოღებულ იქნა;
თ. 35-ე მუხლი (არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ხელმძღვანელობა და წარმომადგენლობა);
ი. 38-ე მუხლი (არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია);
კ. 381 მუხლი ამოღებულ იქნა;

- დამატება:
ა. 294-ე მუხლის (იპოთეკით დატვირთული ნივთის მოვლის მოვალეობა) მე-5 ნაწილი.
(იხ. მიმაგრებული ფაილი)


[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება