სიახლეები
საკანონმდებლო ცვლილებები და დამატებები
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-10-20 ]NEW

2011 წლის 20 ოქტომბრიდან კანონმდებლობაში ამოქმედდა შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:


საქართველოს საგადასახადო კოდექსი
- დამატება:
ა. მე-18 მუხლის (საქონლის/მომსახურების ფასის განსაზღვრის პრინციპები) მე-15 ნაწილი;
ბ. 241 მუხლი (სპეციალური სავაჭრო კომპანია);
გ. 99-ე მუხლის (გადასახადისაგან გათავისუფლება) ,,ქ” ქ/პ;
დ. 121-ე მუხლის (ზარალის გადატანა) მე-5 ნაწილის ,,დ” ქ/პ;
ე. 162-ე მუხლის (იმპორტი, იმპორტის თანხა და დრო) მე-7 ნაწილი;
ვ. 168-ე მუხლის (გადასახადისაგან გათავისუფლება) მე-4 ნაწილის ,,ს” ქ/პ;
ზ. 173-ე მუხლის (დღგ-ის ჩათვლა) მე-2 ნაწილის ,,ვ” ქ/პ;
თ. 207-ე მუხლის (ტერმინთა განმარტება) ,,ქ” ქ/პ;
ი. 217-ე მუხლის (სასაქონლო ოპერაციის განსაზღვრის ვადა) 21 ნაწილი;
კ. 218-ე მუხლის (სასაქონლო დეკლარაცია) მე-5 ნაწილი;
ლ. 2881 მუხლი (სპეციალური სავაჭრო კომპანიის მიერ საქმიანობის წესის დარღვევა).

- ცვლილება:
ა. 24-ე მუხლი (თავისუფალი საწყობის საწარმო) ამოღებულ იქნა;
ბ. 99-ე მუხლის (გადასახადისაგან გათავისუფლება) 1-ლი ნაწილის ,,ნ” ქ/პ ამოღებულ იქნა;
გ. 121-ე მუხლის (ზარალის გადატანა) მე-5 ნაწილის ,,გ” ქ/პ ამოღბულ იქნა;
დ. 160-ე მუხლის (დაბეგვრის ობიექტი) ,,გ” ქ/პ;
ე. 163-ე მუხლი (ექსპორტი/რეექსპორტი, ექსპორტის/რეექსპორტის თანხა და დრო);
ვ. 168-ე მუხლის (გადასახადისაგან გათავისუფლება) 1-ლი ნაწილის ,,ე”, ,,შ” ქ/პ, მე-4 ნაწილის ,,ა”, ,,გ1”, ,,გ 2” ქ/პ;
ზ. 169-ე მუხლის (დღგ-ის განაკვეთები) მე-2 ნაწილი;
თ. 174-ე მუხლის (დღგ-ის ჩასათვლელი თანხა) მე-2 ნაწილის ,,ა” ქ/პ ,,ა.ბ” ქ/პ;
ი. 214-ე მუხლის (სახელმწიფო კონტროლის განხორციელება) მე-8 ნაწილი;
კ. 217-ე მუხლის (სასაქონლო ოპერაციის განსაზღვრის ვადა) მე-3 ნაწილი;
ლ. 221-ე მუხლის (საქონლის განკარგვა) 1-ლი ნაწილის ,,გ” ქ/პ;
მ. 227-ე მუხლის (სასაქონლო ოპერაციები) 1-ლი ნაწილის ,,ვ” ქ/პ ამოღებულ იქნა;
ნ. 231-ე მუხლის (საწყობი) 1-ლი ნაწილის ,,ა” ქ/პ, მე-2 მე-4, მე-8 და მე-9 ნაწილები;
ო. 232-ე მუხლი (თავისუფალი ზონა);
პ. 289-ე მუხლის (საქართველოს ეკონომიკური საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებული საგადასახადო სანქციები) მე-8 ნაწილი;
ჟ. 290-ე მუხლი (სანებართვო პირობის შეუსრულებლობა);
რ. 309-ე მუხლის (გარდამავალი დებულებანი) მე-10 ნაწილი.
(იხ. მიმაგრებული ფაილი)[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება