სიახლეები
საკანონმდებლო ცვლილებები და დამატებები 
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-11-04 ]NEW

2011 წლის 4 ნოემბრიდან საქართველოს კანონმდებლობაში ამოქმედდა შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:


საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
- დამატება:
ა. 29-ე მუხლის (იმ საგნის კონფისკაცია, რომელიც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის იარაღი ან უშუალო ობიექტი იყო) მე-3 ნაწილი;
ბ. 1536 მუხლი (ქალაქ თბილისის თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობა შესაბამისი ნებართვის გარეშე).

- ცვლილება:
ა. 29-ე მუხლის (იმ საგნის კონფისკაცია, რომელიც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის იარაღი ან უშუალო ობიექტი იყო) 1-ლი ნაწილი;
ბ. 208-ე მუხლი (რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს განსჯადი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეები);
გ. 209-ე მუხლის (შინაგან საქმეთა ორგანოები) 1-ლი და 21 ნაწილი;
დ. 2093 მუხლის (ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო) 1-ლი, 21 და მე-4 ნაწილები;
ე. 239-ე მუხლის (ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი) მე-13, მე-14 და 27-ე ნაწილები;
ვ. 2401 მუხლის (ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შინაარსის განსაზღვრა) 1-ლი ნაწილი;
ზ. 242-ე მუხლის (შემთხვევები, როდესაც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენისას ოქმი არ შედგება) 31 ნაწილი;
თ. 243-ე მუხლის (დამრღვევის მიყვანა) 21 ნაწილი.
(იხ. მიმაგრებული ფაილი)[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება