სიახლეები
საკანონმდებლო ცვლილებები და დამატებები 
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-11-12 ]NEW

საქართველოს კანონით ,,საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებების შეტანის შესახებ” 2011 წლის 12 ნოემბრიდან კანონმდებლობაში ამოქმედდა შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:


საქართველოს საგადასახადო კოდექსი
- დამატება:
ა. მე-4 მუხლის (ხანდაზმულობის ვადა) ,,ტ” ქვეპუნქტი;
ბ. 272-ე მუხლის (საურავი) 11 ნაწილი;
- ცვლილება:
ა. 168-ე მუხლის (გადასახადისაგან გათავისუფლება) მე-2 ნაწილის ,,ზ” ქვეპუნქტი;
ბ. 239-ე მუხლის (საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა) მე-6 ნაწილი;
გ. 1771 მუხლის (საქონლის (სამუშაოთა, მომსახურების) ექსპორტისა და იმპორტის კვოტირების და ლიცენზირების წესების დარღვევა) შენიშვნა.


საქართველოს კანონი ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ”
- დამატება:
ა. 1-ლი მუხლის (კანონის მოქმედების სფერო) 31 პუნქტის ,,ო”-,,ს” ქვეპუნქტები.


საქართველოს კანონი ,,ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ”
- დამატება:
ა. მე-3 მუხლის ,,თ.ე”, ,,ტ”-,,ფ” ქვეპუნქტები;
ბ. მე-6 მუხლის მე-5-მე-8 პუნქტები;
- ცვლილება:
ა. მე-3 მუხლის ,,კ” ქვეპუნქტი;
ბ. მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტი;
გ. 31-ე მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტები.
(იხ. მიმაგრებული ფაილი)


[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება