სიახლეები
საკანონმდებლო ცვლილებები და დამატებები
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2012-01-13 ]NEW

2012 წლის 13 იანვრიდან კანონმდებლობაში ამოქმედდა შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:


საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
- დამატება:
ა. 72-ე მუხლის (სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლება) მე-9 ნაწილი;
ბ. 73-ე მუხლის (სასჯელის მოუხდელი ნაწილის შეცვლა უფრო მსუბუქი სახის სასჯელით) 31, მე-11-მე-14 ნაწილები;
გ. 98-ე მუხლის (სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლება) მე-3 ნაწილი;
დ. 291-ე მუხლის (წყლით სარგებლობის წესის დარღვევა) შენიშვნა.

- ცვლილება:
ა. 47-ე მუხლის (თავისუფლების შეზღუდვა) 1-ლი და მე-3 ნაწილები;
ბ. 73-ე მუხლის (სასჯელის მოუხდელი ნაწილის შეცვლა უფრო მსუბუქი სახის სასჯელით) მე-4-მე-9 ნაწილები;
(იხ. მიმაგრებული ფაილი 1)
(იხ. მიმაგრებული ფაილი 2)


საქართველოს სისხლის სამართლის საპორცესო კოდექსი
- დამატება:
ა. 285-ე მუხლის (სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლება და სასჯელის მოუხდელი ნაწილის ნაკლებად მკაცრი სასჯელით შეცვლა) 41 ნაწილი;
(იხ. მიმაგრებული ფაილი 1)


საქართველოს კანონი ,,არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ”
- დამატება:
ა. მე-2 მუხლის (არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ქვემდებარე სამართლებრივი აქტები) 1-ლი პუნქტის ,,ე” ქვეპუნქტი;
ბ. მე-4 მუხლის (პრობაციის ეროვნული სააგენტო) მე-7 პუნქტი;
გ. 71 მუხლი (თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულება)
დ. 21-ე მუხლის (პრობაციის ბიუროს უფროსის წარდგინების სახეები) მე-5 და მე-6 ნაწილები;
ე. X1 თავი (სასჯელის სახით თავისუფლების შეზღუდვის აღსრულება).

- ცვლილება:
ა. მე-3 მუხლის (არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო) 1-ლი პუნქტი;
ბ. მე-7 მუხლი (პრობაციის ეროვნული სააგენტოს მიზნები);
გ. მე-12 მუხლის (დადგენილი რეჟიმის დარღვევა მსჯავრდებულის მიერ) მე-2 პუნქტი;
დ. 23-ე მუხლის (სააღსრულებო საქმის წარმოების დასრულება) მე-4 პუნქტის ,,ბ” ქვეპუნქტი. (იხ. მიმაგრებული ფაილი 1)


საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი
- დამატება:
ა. 133 მუხლი (მაკონტროლებელი ორგანოს მიერ გამოცემული გარემოსთვის მიყენებული მნიშვნელოვანი ზიანის მოთხოვნის (ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის) თაობაზე სასამართლო დავის განხილვის ვადა.
(იხ. მიმაგრებული ფაილი 3)[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება