სიახლეები
საკანონმდებლო ცვლილებები და დამატებები
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2012-02-01 ]NEW

2012 წლის 1 თებერვლიდან კანონმდებლობაში ამოქმედდა შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:


საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი
- ცვლილება:
ა. 312-ე მუხლის (სასამართლოს მიერ განსახილველი საქმეები იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტების დადგენის შესახებ ) მე-2 ნაწილი ,,გ” ქვეპუნქტი;
ბ. 316-ე მუხლი (სასამართლოს გადაწყვეტილება იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენის შესახებ);
გ. 321-ე მუხლი (უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარებული ან გარდაცვლილად გამოცხადებული პირის გამოჩენის ან მისი ადგილსამყოფლის აღმოჩენის შედეგები).
- დამატება:
ა. 4221 მუხლი (ზოგიერთი იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენის შესახებ სასამართლოს გადაწყვეტილების ბათილად ცნობა).


საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
- ცვლილება:
ა. 218-ე მუხლის (გადასახადისათვის თავის არიდება) შენიშვნის 1-ლი ნაწილი


საქართველოს საგადასახადო კოდექსი
- ცვლილება:
ა. 275-ე მუხლის (საგადასახადო დეკლარაციაში/გაანგარიშებაში გადასახადის შემცირება) მე-4 ნაწილი.
(იხ. მიმაგრებული ფაილი)[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება