სიახლეები
საკანონმდებლო ცვლილებები და დამატებები
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2012-03-01 ]

2012 წლის 1 მარტიდან კანონმდებლობაში ამოქმედდა შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:


საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი
- დამატება:
ა. მე-11 მუხლის (სამოქალაქო საქმეების უწყებრივი დაქვემდებარება სასამართლოებისადმი) 1-ლი ნაწილის ,,კ” ქ/პ;
ბ. 38-ე მუხლის (სახელმწიფო ბაჟი) ,,ა 4”-,,ა6” ქ/პ;
გ. 39-ე მუხლის (სახელმწიფო ბაჟის ოდენობა) 1-ლი ნაწილის ,,ა 4”, ,,ა5” და ,,ი1” ქ/პ;
დ. 186-ე მუხლის (სარჩელის მიღებაზე უარის თქმა) 1-ლი ნაწილის ,,დ1”;
ე. 272-ე მუხლის (საქმის წარმოების შეწყვეტა) ,,ვ1” ქ/პ;
ვ. მეშვიდე2 კარი (სასამართლოს მონაწილეობა სამედიცინო მედიაციის პროცესსა და სამედიცინო მედიაციის სამსახურის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულებაში).


საქართველოს კანონი ,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ”
- ცვლილება:
ა. მე-2 მუხლის (აღსრულების ქვემდებარე აქტები) 1-ლი წინადადება.


საქართველოს კანონი ,,სახელმწიფო ბაჟის შესახებ”
- დამატება:
ა. მე-4 მუხლის (სახელმწიფო ბაჟის განაკვეთები) 1-ლი პუნქტის ,,ა3”, ,,ა4” და ,,თ2” ქ/პ.


საქართველოს კანონი ,,ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ”
- ცვლილება:
ა. მე-3 მუხლის ,,ჰ6” და ,,ჰ7” ქ/პ;
ბ. მე-4 მუხლის ,,ს” ქ/პ;
გ. მე-15, მე-16 და 26-ე მუხლები.
- დამატება:
ა. 161 მუხლი.


საქართველოს კანონი ,,სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შესახებ”
ა. მე-3 მუხლის ,,ზ” ქ/პ’
ბ. მე-7 მუხლი.
(იხ. მიმაგრებული ფაილი)


[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება