სიახლეები
საკანონმდებლო ცვლილებები და დამატებები
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2012-03-16 ]

2012 წლის 16 მარტიდან კანონმდებლობაში ამოქმედდა შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
- დამატება:
ა. 2273 მუხლი (საჰაერო ხომალდისათვის საშიშროების შექმნა).
- ცვლილება:
ა. 229-ე მუხლი (აფეთქება);
ბ. 323-ე მუხლის (ტერორისტული აქტი) 1-ლი ნაწილი;
გ. 324-ე მუხლის (ტექნოლოგიური ტერორიზმი) 1-ლი ნაწილი;
დ. 3241 მუხლის (კიბერტერორიზმი) 1-ლი ნაწილი;
ე. 3311 მუხლის (ტერორიზმის დაფინანსება) 1-ლი ნაწილი


საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი
- დამატება:
ა. 351 მუხლი (საქმისწარმოების მართვის ერთიანი ავტომატური საშუალებები).
(იხ. მიმაგრებული ფაილი)[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება