სიახლეები
საკანონმდებლო ცვლილებები და დამატებები
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2012-04-20 ]NEW

2012 წლის 20 აპრილიდან კანონმდებლობაში ამოქმედდა შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:


საქართველოს ორგანული კანონი ,,საერთო სასამართლობის შესახებ”
- დამატება:
ა. 47-ე მუხლის (საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო) 61 პუნქტი.
- ცვლილება:
ა. მე-18 მუხლის (უზენაესი სასამართლოს პლენუმი) მე-6 პუნქტი;
ბ. 43-ე მუხლის (მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარისა და უზენაესი სასამართლოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის საფუძვლები) მე-3 პუნქტი;
გ. 47-ე მუხლის (საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო) 1-ლი, მე-4 და მე-10 პუნქტები;
დ. 50-ე მუხლის (საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ საკითხის გადაწყვეტის წესი) მე-2 და მე-3 პუნქტები;
ე. 51-ე მუხლის (საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი) მე-2 პუნქტი;
ვ. 67-ე მუხლი (საერთო სასამართლოების დაფინანსება).


საქართველოს კანონი ,,საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ”
- ცვლილება:
ა. მე-2 მუხლის (მოსამართლის დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძველი და დისციპლინური გადაცდომის სახეები) მე-2 პუნქტი;
ბ. მე-3 მუხლი (დისციპლინური სამართალწარმოების ვადები);
გ. მე-5 მუხლი (დისციპლინური სამართალწარმოების კონფიდენციალურობა);
დ. მე-6 მუხლი (დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყების საბაბი);
ე. მე-7 მუხლი (დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყების უფლებამოსილება);
ვ. მე-8 მუხლი (დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყება და წინასწარი შემოწმება);
ზ. მე-9 მუხლის (დისციპლინური დევნის დაწყების საფუძვლიანობის შეფასება);
თ. მე-10 მუხლი (შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე ორგანოებისა და თანამდებობის პირების ინფორმაციით უზრუნველყოფა) ამოღბულ იქნა;
ი. მე-11 მუხლი (დისციპლინური საქმეების ერთ წარმოებად გაერთიანება);
კ. მე-12 მუხლის (დისციპლინური საქმის გამოკვლევა) მე-2-მე-4 პუნქტები;
ლ. მე-13 მუხლის (დისციპლინური საქმის წარმოების შეჩერება) 1-ლი პუნქტის ,,ბ” ქ/პ;
მ. მე-13 მუხლის (დისციპლინური საქმის წარმოების შეჩერება) 1-ლი პუნქტის ,,გ” ქ/პ ამოღბულ იქნა;
ნ. მე-14 მუხლი (დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტა);
ო. მე-15 მუხლის (მოსამართლის დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემა ან დისციპლინური დევნის შეწყვეტა) 1-ლი პუნქტი;
პ. მე-16 მუხლი (გადაწყვეტილება მოსამართლის დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემის შესახებ);
ჟ. მე-18 მუხლი (ინფორმაციით უზრუნველყოფა) ამოღებულ იქნა;
რ. მე-19 მუხლის (მოსამართლისათვის კერძო სარეკომენდაციო ბარათით მიმართვა) მე-3 პუნქტი;
ს. 24-ე მუხლის (სადისციპლინო კოლეგიის ფორმირების წესი) 1-ლი პუნქტი;
ტ. 30-ე მუხლის (სადისციპლინო კოლეგიის საქმიანობის პრინციპები) მე-2 პუნქტი;
უ. 35-ე მუხლის (სადისციპლინო კოლეგიის აცილება) 1-ლი და მე-4 პუნქტები;
ფ. 36-ე მუხლის (დისციპლინური საქმის წარმოების შეწყვეტა კანონით დადგენილი ვადის ამოწურვის გამო) მე-2 პუნქტი;
ქ. 37-ე მუხლის (დისციპლინური საქმის წარმოების შეჩერება დანაშულის ნიშნების არსებობის გამო) მე-2 პუნქტი;
ღ. 38-ე მუხლის (დისციპლინური საქმის განსახილველად მომზადება) მე-2 პუნქტი;
ყ. 39-ე მუხლის (სადისციპლინო კოლეგიის მიერ საქმის განხილვა) მე-4 პუნქტი;
შ. 41-ე მუხლის (დისციპლინური საქმის განხილვაში მხარეთა სავალდებულო მონაწილეობა) 1-ლი პუნქტი;
ჩ. 42-ე მუხლის (სადისციპლინო კოლეგიის გადაწყვეტილება მოსამართლისათვის დისციპლინური ბრალდების მოხსნის ან მოსამართლის მიერ დისციპლინური ბრალდების აღიარების შემთხვევაში);
ც. 49-ე მუხლის (სადისციპლინო კოლეგიის გადაწყვეტილება დისციპლინური საქმის წარმოების შეწყვეტის შესახებ) 1-ლი პუნქტის ,,ბ” ქ/პ;
ძ. 541 მუხლის (დისციპლინური სახდელისა და დისციპლინური ზემოქმედების ღონისძიების დაკისრების საერთო წესი) 1-ლი პუნქტის ,,ა” და ,,გ” ქ/პ;
წ. 58-ე მუხლის (სადისციპლინო კოლეგიის გადაწყვეტილების ასლის გაგზავნა) 1-ლი პუნქტი;
ჭ. მე-60 მუხლის (სადისციპლინო კოლეგიის გადაწყვეტილების გასაჩივრება) მე-3 პუნქტი;
ხ. 67-ე მუხლის (საქმის არსებითი განხილვა) მე-10 პუნქტი;
ჯ. მე-80 მუხლის (მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლება) მე-2 პუნქტი;
ჰ. 81-ე მუხლის (სადისციპლინო კოლეგიისა და სადისციპლინო პალატის გადაწყვეტილებების გამოქვეყნება).


საქართველოს კანონი ,,საერთო სასამართლოებში საქმეთა განაწილებისა და უფლებამოსილების სხვა მოსამართლისათვის დაკისრების წესის შესახებ”
- დამატება:
ა. მე-13 მუხლის 21 პუნქტი.


საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
- დამატება:
ა. 53-ე მუხლის (სასჯელის დანიშვნის ზოგადი საწყისები) 31 ნაწილი;
- ცვლილება:
ა. 67-ე მუხლის (პირობითი მსჯავრის გაუქმება ან გამოსაცდელი ვადის გაგრძელება/შემცირება) სათაური და მე-2 ნაწილი;


საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
- ცვლილება:
ა. 310-ე მუხლის (ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო განაჩენის გადასინჯვის საფუძვლები) 1-ლი წინადადება;
ბ. 311-ე მუხლი (ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო განაჩენის გადასინჯვის ვადა).


საქართველოს საგადასახადო კოდექსი
- ცვლილება:
ა. 239-ე მუხლის (საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა) მე-6 ნაწილი;
ბ. 309-ე მუხლის (გარდამავალი დებულებანი) მე-15 ნაწილი;


საქართველოს კანონი ,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ”
- ცვლილება:
ა. 50-ე მუხლის (ყადაღადადებული მოძრავი ქონების აუქციონის წესით რეალიზაცია) მე-8 პუნქტი;
ბ. 75-ე მუხლის (აუქციონზე შეძენილ ქონებაზე უფლების მიღება) მე-4 პუნქტი;
გ. 771 მუხლის (ქონების სახელმწიფოს საკუთრებაში ნატურით გადაცემა) მე-4 პუნქტი;
დ. 823 მუხლის (პირველი, მეორე და მესამე რიგის მოთხოვნები) 1-ლი პუნქტი.


საქართველოს კანონი ,,ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ”
- დამატება:
ა. მე-6 მუხლის (უფლებების აღდგენა) 11 პუნქტი.
- ცვლილება:
ა. მე-3 მუხლის (უფლებების ჩამორთმევა) მე-6 პუნქტი;
ბ. მე-6 მუხლის (უფლებების აღდგენა) 1-ლი და მე-2 პუნქტები.
(იხ. მიმაგრებული ფაილი)


[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება