სიახლეები
საკანონმდებლო ცვლილებები და დამატებები
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2012-05-11 ]NEW

2012 წლის 11 მაისიდან კანონმდებლობაში ამოქმედდა შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:


საქართველოს ორგანული კანონი ,,საერთო სასამართლოების შესახებ”
- ცვლილება:
ა. 57-ე მუხლი (მოთხოვნები, რომლებიც წაეყენება სასამართლოს აპარატის თანამშრომელს თანამდებობაზე დანიშვნისას).


საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი
- დამატება:
ა. მე-6 მუხლის (მაგისტრატ მოსამართლეთა განსჯადი ადმინისტრაციული საქმეები) ,,ბ1” ქ/პ.
- ცვლილება:
ბ. მე-6 მუხლის (მაგისტრატ მოსამართლეთა განსჯადი ადმინისტრაციული საქმეები) ,,ბ” ქ/პ.


საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
- დამატება:
ა. მე-40 მუხლის (მიყენებული ქონებრივი ზიანის ანაზღაურების ვალდებულების დაკისრება) 31 ნაწილი;
ბ. 2082 მუხლი (მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვა);
გ. 275-ე მუხლის (დადგენილების აღსრულების შეჩერება საჩივრის ან პროტესტის შეტანის გამო) 11 ნაწილი;
დ. 2883 მუხლის (საურავის დარიცხვის შესახებ დადგენილების აღსრულება) 21 ნაწილი;
ე. 290-ე მუხლის (დაჯარიმების შესახებ დადგენილების აღსრულების ვადები და წესი) 15 ნაწილი.
- ცვლილება:
ა. მე-40 მუხლის (მიყენებული ქონებრივი ზიანის ანაზღაურების ვალდებულების დაკისრება) მე-4 ნაწილი;
ბ. 275-ე მუხლის (დადგენილების აღსრულების საკითხის გადაწყვეტა)) სათაური და 1-ლი ნაწილი;
გ. 283-ე მუხლი (დადგენილების აღსასრულებლად მიქცევა);
დ. 2883 მუხლის (საურავის დარიცხვის შესახებ დადგენილების აღსრულება) მე-2 ნაწილი;
ე. 290-ე მუხლის (დაჯარიმების შესახებ დადგენილების აღსრულების ვადები და წესი) 1-ლი ნაწილი;
ვ. 311-ე მუხლი (ქონებრივი ზარალის ანაზღაურების ნაწილში დადგენილების აღსრულების წესი და ვადები).

საქართველოს საჰაერო კოდექსი
- დამატება:
ა. მე-9 მუხლის (საავიაციო საქმიანობის ნორმატიული აქტები) 11 ნაწილი.
ბ. 22-ე მუხლის (საჰაერო ხომალდების რეგისტრირება) მე-8 ნაწილი ამოღბულ იქნა.
(იხ. მიმაგრებული ფაილი)


[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება