სიახლეები
სახელმწიფო ბაჟის ახალი ნომერი
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2012-06-20 ]NEW

საქართველოს კანონმდებლობაში განხორციელდა ცვლილებები. კერძოდ, ამოღებულ იქნა ,,სახელმწიფო ბაჟის შესახებ’’ კანონის მე-6 მუხლის 1/1 და 5 პუნქტები, ასევე სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 52- ე მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილები, რომლებიც ითვალისწინებდნენ სახელმწიფო ბაჟის საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის სადეპოზიტო ანგარიშზე ჩარიცხვას. 2012 წლის 22 ივნისიდან სახელმწიფო ბაჟი მხარეთა მიერ შეიტანება სახელმწიფო ბიუჯეტში, ხაზინის ერთიან ანგარიშზე.
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება