სიახლეები
საკანონმდებლო ცვლილებები და დამატებები
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-03-01 ]

2010 წლის 01 მარტიდან კანონმდებლობაში ამოქმედდა შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი
- ცვლილება:
ა. 350-ე მუხლის (განცხადების შინაარსი) მე-2 ნაწილი;
ბ. 351-ე მუხლის (სასამართლოს გადაწყვეტილება) მე-2 ნაწილი.
(იხ. მიმაგრებული ფაილი)

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
- ცვლილება:
ა. 11931-ე მუხლი (ბავშვის მიტოვებულად აღიარება);
ბ. 1205-ე მუხლის (მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების შეზღუდვა) მე-4 ნაწილი;
გ. 12051-ე მუხლის (მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების შეჩერება) მე-2 ნაწილი ამოღებულ იქნა;
დ. 12051-ე მუხლის (მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების შეჩერება) მე-3 ნაწილი;
ე. 12051-ე მუხლის (მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების შეჩერება) მე-4 ნაწილი;
ვ. 1206-ე მუხლი (მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების ჩამორთმევა);
ზ. 1210-ე მუხლი (შვილის ჩამორთმევა მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების ჩამორთმევის ან შეზღუდვის გარეშე) ამოღებულ იქნა;
თ. 1244-ე მუხლის (შვილად აყვანის შესახებ გადაწყვეტილების რეგისტრაცია) მე-2 ნაწილი;
ი. 1251-ე მუხლი (მშობლის თანხმობა ბავშვის გაშვილებაზე);
კ. 1252-ე მუხლი (ქორწინებისგარეშე დაბადებული ბავშვის შვილება) ამოღებულ იქნა;
ლ. 1253-ე მუხლი (მეურვეობაში მყოფი ბავშვის შვილად აყვანა) ამოღებულ იქნა;
მ. 1254-ე მუხლი (შვილად აყვანას დაქვემდებარებული ბავშვი) ამოღებულ იქნა;
ნ. 1255-ე მუხლის (ათი წლის ასაკს მიღწეული ბავშვის შვილება) მე-3 ნაწილი ამოღებულ იქნა;
ო. 1256-ე მუხლი (უარი გაშვილებაზე).
(იხ. მიმაგრებული ფაილი)

[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება