სიახლეები
საკანონმდებლო ცვლილებები და დამატებები
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-04-15 ]

2010 წლის 15 აპრილიდან კანონმდებლობაში ამოქმედდა შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:


საქართველოს კანონი ″საერთო სასამართლოების მოსამართლეებთან კომუნიკაციის წესის შესახებ″
- ცვლილება:
ა. 1-ლი მუხლის (კანონის მიზანი და რეგულირების სფერო) მე-2 პუნქტი;
ბ. მე-2 მუხლის (ტერმინთა განმარტება) ″დ″ ქვეპუნქტი;
გ. მე-3 მუხლის (მოსამართლესთან კომუნიკაციის დაუშვებლობა) 1-ლი პუნქტი;
დ. მე-4 მუხლი (მოსამართლის (თავმჯდომარის) პასუხისმგებლობა);
ე. მე-5 მუხლი (პროკურატურის მუშაკის პასუხისმგებლობა);
ვ. მე-6 მუხლი (ადვოკატის პასუხისმგებლობა);
ზ. მე-7 მუხლი (გამომძიებლის პასუხისმგებლობა);
თ. მე-8 მუხლი (საჯარო მოსამსახურისა და სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის პირის პასუხისმგებლობა);
ი. მე-9 მუხლი (პროცესის მონაწილის, დაინტერესებული პირის, საჯარო მოსამსახურისა და სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის პირის დაჯარიმება);
კ. მე-10 მუხლის (მოსამართლესთან აკრძალული ფორმით კომუნიკაციის ფაქტის განხილვა) 1-ლი და მე-2 პუნქტები.

- დამატება:
ა. მე-2 მუხლის (ტერმინთა განმარტება) ″ე″ ქვეპუნქტი;
ბ. მე-10 მუხლის (მოსამართლესთან აკრძალული ფორმით კომუნიკაციის ფაქტის განხილვა) მე-5-მე-7 პუნქტები;
გ. 111-ე მუხლი (დაჯარიმების შესახებ განკარგულების გასაჩივრება);
დ. 112-ე მუხლი (საერთო სასამართლოების მოსამართლეებთან კომუნიკაციის თაობაზე ინფორმაციის საჯაროობა).
(იხ. მიმაგრებული ფაილი)

[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება