სიახლეები
საკანონმდებლო ცვლილებები და დამატებები
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-05-25 ]

2010 წლის 25 მაისიდან საქართველოს კანონმდებლობაში ამოქმედდა შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:


საქართველოს კანონი ,,მეწარმეთა შესახებ″
- დამატება:
ა. მე-3 მუხლის (პასუხისმგებლობა, შესატანი, ინფორმაციის მიღებისა და კონტროლის უფლებები) 41 პუნქტი.
ბ. 69-ე მუხლის (გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი) მე-7 პუნქტი.
- ცვლილება:
ა. მე-5 მუხლი (მეწარმე იურიდიული პირის რეგისტრაციის პირობები);
ბ. მე-51 (საწარმოს სარეგისტრაციო მონაცემების ცვლილების რეგისტრაცია);
გ. მე-53 მუხლის (საწარმოს რეგისტრაციაზე უარის თქმის საფუძვლები) პირველი პუნქტის ″ა″ ქვეპუნქტი;
დ. მე-54 მუხლის (ინდივიდუალური მეწარმის რეგისტრაცია) პირველი პუნქტი;
ე. მე-56 მუხლი ამოღებულ იქნა;
ვ. მე-7 მუხლის (მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრის საჯაროობა) პირველი პუნქტი;
ზ. მე-9 მუხლის (ხელმძღვანელობა და წარმომადგენლობა) მეორე და მესამე პუნქტები;
თ. მე-14 მუხლის (ლიკვიდაცია, რეორგანიზაცია (გარდაქმნა, შერწყმა, გაყოფა)) პირველი, მე-8, მე-102, მე-10 4, მე-18 პუნქტები;
ი. მე-14 მუხლის (ლიკვიდაცია, რეორგანიზაცია (გარდაქმნა, შერწყმა, გაყოფა)) მე-9 პუნქტი ამოღებულ იქნა.
(იხ. მიმაგრებული ფაილი)

[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება