სიახლეები
,,სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი ნაწილის ცალკეული ინსტიტუტები)'' (ავტორები: რ. გოგშელიძე, ირ. აქუბარდია, ლ. ფაფიაშვილი, ნ. გოგნიაშვილი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-14 ]

სამართლის ელექტრონულ ბიბლიოთეკას (ELL) დაემატა წიგნი ,,სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი ნაწილის ცალკეული ინსტიტუტები)”.
წიგნში გადმოცემულია სისხლის სამართლის პროცესის არსი, ამოცანები და მიზანი, საპროცესო ფორმა, საპროცესო გარანტიები, საპროცესო ფუნქციებისა და პროცესის სტადიები. გაანალიზებულია სისხლის საპროცესო სამართლის ცნება და სისხლის საპროცესო სამართლის წყაროები, სისხლის სამართლის საპროცესო კანონის მოქმედების ფარგლები.
აგრეთვე განხილულია სისხლის სამართლის პროცესის პრინციპები, როგორც ფუნდამენტური სახელმძღვანელო დებულებები; მტკიცებულებათა ცნება და სახეები, მტკიცების საგანი და ფარგლები, მტკიცებულებათა კლასიფიკაცია, მტკიცების პროცესის გნოსეოლოგიური საფუძვლები და სისხლის სამართლის პროცესის ზოგადი ნაწილის სხვა დებულებები.


თბილისის სააპელაციო სასამართლო მადლობას წარმოდგენილი წიგნის ავტორებს (რეზო გოგშელიძე, ირინა აქუბარდია, ლალი ფაფიაშვილი, ნინო გოგნიაშვილი) გაწეული დახმარებისათვის.

სამართლის ელექტრონულ ბიბლიოთეკა (ELL)
www.tbappeal.court.ge/?lan=geo&cat=20&sub=185
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება