სასარგებლო ინფორმაციასაკონტაქტო მონაცემები
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიუროს მიერ შემუშავდა ძირითად ადმინისტრაციულ ორგანოთა საკონტაქტო მონაცემების ცნობარი.
ცნობარი აგებულია ანბანურ პრინციპზე. ცნობარის მეშვეობით ნებისმიერი პირი შეძლებს უფასოდ მიიღოს ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოების საკონტაქტო მონაცემების, მათ შორის, იურიდიული მისამართის, ტელეფონისა და ფაქსის ნომრების, ვებ-გვერდისა და ელექტრონული ფოსტის მისამართების შესახებ.
ცნობარით სარგებლობა შეამცირებს სასამართლოსგარეშე ხარჯებს და უფრო ეფექტურსა და სწრაფს გახდის მოქალაქეთა კომუნიკაციას ადმინისტრაციულ ორგანოებთან.


მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა
საკანონმდებლო სიახლეები
ტერმინთა ლექსიკონი
პროექტი - განგიმარტავთ
უფასო კონსულტაცია
მარშრუტები
კომპიუტერული დახმარება
საჯარო ბიბლიოთეკები
ბროშურები (ლიფლეტები)
ადვოკატთა რეესტრი
საკონტაქტო მონაცემები
ცხელი ხაზი
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება