ბმულები
საერთო სასამართლოები
საქართველოს უზენაესი სასამართლო http://www.supremecourt.ge/
ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო http://www.kutaisiappeal.court.gov.ge/
ბათუმის საქალაქო სასამართლო http://batumi.court.gov.ge/
გორის რაიონული სასამართლო http://gori.court.gov.ge/
ზესტაფონის რაიონული სასამართლო http://zestafoni.court.gov.ge/
ზუგდიდის რაიონული სასამართლო http://zugdidi.court.gov.ge/
თბილისის საქალაქო სასამართლო http://tcc.gov.ge/
თელავის რაიონული სასამართლო http://telavi.court.gov.ge/
მცხეთის რაიონული სასამართლო http://mtskheta.court.gov.ge/
რუსთავის საქალაქო სასამართლო http://rustavi.court.gov.ge/
საჩხერის რაიონული სასამართლო http://sachkhere.court.gov.ge/
ფოთის საქალაქო სასამართლო http://foti.court.gov.ge/
ქუთაისის საქალაქო სასამართლო http://kutaisi.court.gov.ge/
ხაშურის რაიონული სასამართლო http://khashuri.court.gov.ge/
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო http://hcoj.gov.ge/
იუსტიციის უმაღლესი სკოლა http://www.hsoj.ge/
ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო http://www.msajuli.ge
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო http://www.constcourt.ge/
აღსრულების ეროვნული ბიურო http://www.nbe.gov.ge/
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია http://www.gba.ge/
უფასო იურიდიული კონსულტაცია
თბილისელების ადვოკატი http://www.tbilisi.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=5032
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია http://www.gyla.ge/
კონსტიტუციის 42-ე მუხლი http://www.article42.ge/
მოძებნე კანონი
საქართველოს პარლამენტი http://www.parliament.ge/
კანონთა წიგნისა და საკანონმდებლო მაცნის რედაქცია http://www.matsne.gov.ge/
კოდექსის პროგრამა http://laws.codexserver.com/
ევროკავშირის კანონმდებლობა http://eur-lex.europa.eu/
1. გერმანიის კანონმდებლობა http://bundesrecht.juris.de/index.html
2. გერმანიის კანონმდებლობა http://dejure.org/
3. გერმანიის კანონმდებლობა http://www.rechtliches.de/Gesetze_a-z.html
ნორვეგიის კანონმდებლობა (ინგლისურად) http://www.lovdata.no/info/lawdata.html
მსოფლიო სამართლებრივი გზამკვლევი http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/legis.php
ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლობა http://www.law.cornell.edu/
კონსტიტუციები http://confinder.richmond.edu/
უცხო ქვეყნების სასამართლოები
სხვადასხვა ქვეყნების სასამართლოები http://www.lexadin.nl/wlg/courts/nofr/courts.htm
შეერთებული შტატების უზენაესი სასამართლო http://www.supremecourtus.gov/
შეერთებული შტატების სასამართლოები http://www.uscourts.gov
თურქეთის უზენაესი სასამართლო http://www.yargitay.gov.tr/
იტალიის უზენაესი სასამართლო http://www.cortedicassazione.it/
კანადის ფედერალური სასამართლო http://cas-ncr-nter03.cas-satj.gc.ca/portal/page/portal/fc_cf_en/Index
საბერძნეთის უზენაესი სასამართლო http://www.ste.gr/
უკრაინის უზენაესი სასამართლო http://www.scourt.gov.ua/
შვეიცარიის უზენაესი სასამართლო http://www.bger.ch/
შვედეთის უზენაესი სასამართლო http://www.hogstadomstolen.se/
ჰოლანდიის უზენაესი სასამართლო http://www.rechtspraak.nl/
გერმანიის ფედერალური სასამართლო http://www.bundesgerichtshof.de/
გერმანიის ფედერალური ადმინისტრაციული სასამართლო http://www.bverwg.de
დანიის სასამართლოები http://www.domstol.dk/Pages/default.aspx
ესტონეთის უზენაესი სასამართლო http://www.nc.ee/?lang=en
საერთაშორისო სასამართლოები
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო http://www.echr.coe.int/echr/
მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლო http://www.icj-cij.org/
საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლო http://www.icc-cpi.int/
საქართველოს პარლამენტი http://www.parliament.ge/
საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია http://www.constcommis.gov.ge/
სახალხო დამცველი http://www.ombudsman.ge/
კონტროლის პალატა http://www.control.ge/
ეროვნული ბანკი http://www.nbg.gov.ge/
საქართველოს პრეზიდენტი http://www.president.gov.ge/
საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლება
საქართველოს მთავრობა http://www.government.gov.ge/
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო http://www.mes.gov.ge/
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო http://www.moe.gov.ge/
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო http://economy.ge/
ენერგეტიკის სამინისტრო http://www.minenergy.gov.ge/
თავდაცვის სამინისტრო http://www.mod.gov.ge/
იუსტიციის სამინისტრო http://www.justice.gov.ge
ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო http://www.mra.gov.ge/
საგარეო საქმეთა სამინისტრო http://www.mfa.gov.ge/
სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო http://www.mcla.gov.ge/
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო http://www.maf.ge/
ფინანსთა სამინისტრო http://www.mof.ge/
შინაგან საქმეთა სამინისტრო http://www.police.ge/
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო http://www.moh.gov.ge
კულტურის ძეგლთა დაცვისა და სპორტისა სამინისტრო http://www.mcs.gov.ge/
რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო http://www.mrdi.gov.ge/
პროკურატურა http://www.justice.gov.ge/index.php?lang_id=&sec_id=106
ქალაქ თბილისის მერია http://www.tbilisi.gov.ge/
სამოქალაქო რეესტრი http://www.cra.gov.ge/
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო http://www.forensics.ge/
საჯარო სამსახურის ბიურო http://www.csb.gov.ge/
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო http://www.napr.gov.ge/
ცენტრალური საარჩევნო კომისია http://www.cec.gov.ge/
სტატისტიკის ეროვნული სამსახური http://www.geostat.ge/
კომუნიკაციების ეროვნული კომისია http://www.gncc.ge/
ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია http://www.gnerc.org/
ნოტარიუსთა პალატა http://www.notary.ge/
საქართველოს ეროვნული არქივი http://www.archives.gov.ge/
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა http://www.adjara.gov.ge/
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა http://www.abkhazeti.info/
საერთაშორისო ორგანიზაციები
ევროპის საბჭოს საინფორმაციო ბიურო http://portal.coe.ge/
მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლობა http://www.worldbank.org.ge/
მსოფლიო სავალუტო ფონდის წარმომადგენლობა http://www.imf.ge/
ევროპის საბჭო http://www.coe.int/
ეფექტური მართლმსაჯულების ევროპული კომისია http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/default_en.asp
ევროპის კავშირი http://www.europa.eu/
გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია http://www.un.org/
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის განვითარების პროგრამა http://www.undp.org/
მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია http://www.wto.org/
სამართლის საერთაშორისო კომისია http://www.un.org/law/ilc/
ვენეციის კომისია http://www.venice.coe.int/
ჩრდილო–ატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია (NATO) http://www.nato.int
ჩრდილო–ატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის (NATO) საპარლამენტო ანსამბლეა http://www.nato-pa.int/
აღმოსავლეთ–დასავლეთის მენეჯმენტის ინსტიტუტი (EWMI) http://ewmi.org/
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო http://www.transparency.ge/
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება