სასამართლო ფორმებისასამართლო ფორმები ადმინისტრაციულ საქმეზე

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 8 დეკემბრის #1/456 გადაწყვეტილებით დამტკიცდა სარჩელის, სააპელაციო და საკასაციო საჩივრების, შესაგებლის განახლებული ფორმები.
თითოეული მიმაგრებული ფაილი შეიცავს უშუალოდ ფორმას (როგორც ელექტრონულად, ასევე ხელით შესავსებს) და ამავე ფორმის შენიშვნებს. გაითვალისწინეთ, რომ ცალკე ფაილში და ელექტრონულად შესავსებ ფორმაში მოცემული შენიშვნების ტექსტი იდენტურია.
ახალი ფორმების თაობაზე კითხვის ან რეკომენდაციის არსებობის შემთხვევაში მოგვმართეთ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით, მისამართზე: forms@court.ge

[ 2012-08-15 ]საკასაციო შესაგებლის ფორმა
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2012-08-15 ]სააპელაციო შესაგებლის ფორმა
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2012-08-15 ]შესაგებლის ფორმა
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2012-08-15 ]საკასაციო საჩივრის ფორმა
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2012-08-15 ]სააპელაციო საჩივრის ფორმა
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2012-08-15 ]სარჩელის ფორმა
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
სასამართლო ფორმები სამოქალაქო საქმეზე
შევსების ინსტრუქცია
სასამართლო ფორმები ადმინისტრაციულ საქმეზე
დამატებითი ფორმების სამუშაო ვარიანტები
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება