კანონმდებლობასასამართლოს შესახებ
კანონმდებლობა საქართველოს საერთო სასამართლოს შესახებ.
[ 2013-07-30 ]საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსა და საქართველოს საერთო სასამართლოებში მოქალაქესთან კომუნიკაციის სტანდარტების დამტკიცების შესახებ
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-12-29 ]თბილისის სააპელაციო სასამართლოს შეინაგანაწესი
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-12-29 ]კანონი სახელმწიფო ბაჟის შესახებ
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-12-29 ]კანონი სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-12-29 ]კანონი საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-12-29 ]ორგანული კანონი საერთო სასამართლოების შესახებ
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2012-08-15 ]საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილება №1/232 თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-12-29 ]კანონი არბიტრაჟის შესახებ
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-12-29 ]კანონი ნორმატიული აქტების შესახებ
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-09-12 ]საქართველოს სამოსამართლო ეთიკის წესები
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-12-29 ]საქართველოს კანონი საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა კომუნიკაციის წესის შესახებ
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
საქართველოს კონსტიტუცია
ადმინისტრაციული სამართალი
სასამართლოს შესახებ
სამოქალაქო (კერძო) სამართალი
სისხლის სამართალი
საერთაშორისო სამართლებრივი აქტები
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება