კანონმდებლობასისხლის სამართალი
სისხლის სამართლის ადგენს სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველს, განსაზღვრავს, თუ რომელი ქმედებაა დანაშაულებრივი, და აწესებს შესაბამის სასჯელს ან სხვა სახის სისხლის-სამართლებრივ ღონისძიებას.
[ 2010-10-12 ]საქართველოს კანონი ,,სისხლის სამართლის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებ’’
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-09-14 ]ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-09-14 ]სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
[ 2010-09-14 ]არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-09-14 ]პატიმრობის კოდექსი
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-09-14 ]სისხლის სამართლის კოდექსი
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
საქართველოს კონსტიტუცია
ადმინისტრაციული სამართალი
სასამართლოს შესახებ
სამოქალაქო (კერძო) სამართალი
სისხლის სამართალი
საერთაშორისო სამართლებრივი აქტები
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება