სასამართლო რეფორმაკომუნიკაციის სტანდარტები

კომუნიკაცია არის ნებისმიერი სახის ურთიერთობა მოხელესა და მოქალაქეს შორის, რომელიც ეფუძნება შემდეგ 5 პრინციპს: კეთილსინდისიერება, კეთილგანწყობა, სისწრაფე, სიმარტივე და უწყვეტობა.
მოხელე ვალდებულია კეთილსინდისიერად განახორციელოს მისთვის მინდობილი უფლებამოსილებანი და მასზე დაკისრებული ვალდებულებები, აღიქვამდეს პასუხისმგებლობას, რომ ახორციელებს მართლმსაჯულებას საქართველოს სახელით.

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსა და საქართველოს საერთო სასამართლოებში მოქალაქესთან კომუნიკაციის სტანდარტები
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
რეფორმის მიმართულებები
საქმიანობის შეფასება
კომუნიკაციის სტანდარტები
ელექტრონული წერილები
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება