ბიბლიოთეკაელექტრონული ბიბლიოთეკა
სწრაფი, ეფექტური და სამართლიანი მართლმსაჯულების დამკვიდრებისა და განვითარების მიზნით, თბილისის სააპელაციო სასამართლო ქმნის სამართლის ელექტრონულ ბიბლიოთეკას (ELL).
ზემოთქმულთან დაკავშირებით, გთხოვთ, გადმოგვიგზავნოთ თქვენს ხელთ არსებული სამართლებრივი თემატიკის ელექტრონული წიგნები, ჟურნალები, სტატიები და ა.შ. ან/და მიგვითითოთ იმ ბმულებზე, სადაც შესაძლებელი იქნება მათი მოძიება.
წინასწარ გიხდით მადლობას თანამშრომლობისათვის და იმედს გამოვთქვამთ, რომ თქვენს მიერ შეტანილი წვლილი დადებითად აისახება აღნიშნული პროექტის წარმატებით განხორციელებაზე.

დაგვიკავშირდით:
ტელ: (995 32) 51-85-21 (100)
ელ. ფოსტა: library@court.ge
[ 2011-03-14 ],,სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი ნაწილის ცალკეული ინსტიტუტები)''
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-08 ],,ევროპული სამართალი”
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-08 ],,კომენტარები საქართველოს სამოსამართლო ეთიკის კოდექსზე”
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-08 ],,მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით სამართლებრივი ბაზის, საკანონმდებლო ინიციატივებისა და საპარლამენტო განხილვების ანალიზი”
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-08 ] ,,გზამკვლევი”
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-08 ] ,,თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის უფლება”
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-08 ],,ბავშვის უფლებები”
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-08 ] ,,ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ბილი”
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-08 ] ,,ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ტერმინთა ლექსიკონი”
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-08 ] ,,საქართველო და საერთაშორისო სამართალი” (სტატიათა კრებული)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-08 ] “გზამკვლევი სასამართლო სისტემაში - სისხლის სამართლის პროცესი”
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-08 ],,დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ”
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-08 ] ,,რეკომენდაციები ადმინისტრაციული სამართლის სასამართლო პრაქტიკის პრობლემატურ საკითხებზე”
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-08 ] ,,ინფორმაციის თავისუფლება - ადამიანის ფუნდამენტური უფლება?”
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-08 ] ,,ინფორმაციის თავისუფლება საქართველოში”
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-08 ] ,,კეთილსინდისიერი ხელმძღვანელობის ვალდებულება და პასუხისმგებლობა სააქციო საზოგადოებაში ქართული და გერმანული სამართლის მიხედვით” (სიმპოზიუმის მასალები)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-08 ] ,,ინტელექტუალური საკუთრება”
[ 2011-03-08 ] ,,გეოგრაფიული აღნიშვნები”
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-08 ],,საავტორო და მომიჯნავე უფლებების დაცვის საერთაშორისო რეგულირება და მართვა”
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-08 ],,საკუთრების უფლება საქართველოში”
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-08 ],,ნების გამოვლენის (ოფერტის) გამოთხოვა უნიფიცირებულ კერძო სამართალში”
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-09 ],,რომის სამართლის საფუძვლები”
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-08 ] ,,ჟან-ჟაკ რუსო და მისი საზოგადოებრივი ხელშეკრულება”
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-08 ] ,,საქართველოს სამოსამართლო ეთიკის კოდექსი”
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-08 ] ,,მართლმსაჯულება საქართველოში; არის თუ არა ქართული მართლმსაჯულება დამოუკიდებელი და რა წარმოადგენს მისი დამოუკიდებლობის გარანტს?”
[ 2011-03-08 ] ,,სამართლიანი სასამართლოს უფლება”
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-08 ] ,,სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის თანახმად (მე-6 მუხლი)”
[ 2011-03-08 ] ,,ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტურლი სამართალი”
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-08 ] ,,ადამიანის უფლებების დაცვა ეროვნულ და საერთაშორისო სამართალში”
[ 2011-03-08 ],,საქართველოს კონსტიტუცია”
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-08 ],,საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი და 1921 წლის კონსტიტუცია”
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-08 ],,დამცველის პროცესუალური მდგომარეობა”
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-08 ] ,,სახელმძღვანელო წინადადებები და რეკომენდაციები სისხლის სამართლის სასამართლო პრაქტიკის პრობლემატურ საკითხებზე”
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-08 ] "გარემოს დაცვის სახელმწიფო კონტროლის სრულყოფის სახელმძღვანელო"
[ 2011-03-08 ] ,,პერსონალური მონაცემების დაცვა” - საზღვარგარეთის ქვეყნების კანონმდებლობის ანალიზი
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-08 ] ,,პრაქტიკული რეკომენდაციები სამოქალაქო საპროცესო სამართლის საკითხებზე მაგისტრატი მოსამართლეებისათვის"
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-08 ] ,,საერთაშორისო კონვენციები, ხელშეკრულებები და შეთანხმებები”
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-08 ] ,,სასაქონლო ნიშანი”
[ 2011-03-08 ] ,,გამოგონებები და სასარგებლო მოდელები”
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-08 ],,ვალდებულებითი სამართალი”
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-08 ],,საქართველოს უზენაესი სასამართლოს დიდი პალატის გადაწყვეტილებების (განჩინებების) ნორმათა განმარტებები სამოქალაქო, სამეწარმეო და გაკოტრების საქმეებზე”
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
ელექტრონული ბიბლიოთეკა
საჯარო ბიბლიოთეკები
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება