კანონმდებლობასამოქალაქო (კერძო) სამართალი
სამოქალაქო (კერძო) სამართალი აწესრიგებს პირთა თანასწორობაზე დამყარებულ კერძო ხასიათის ქონებრივ, საოჯახო და პირად ურთიერთობებს.
[ 2010-12-29 ]კანონი მეწარმეთა შესახებ
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-12-29 ]კანონი საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-12-29 ]სამოქალაქო კოდექსი
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-12-29 ]შრომის კოდექსი
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2012-03-16 ]სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
საქართველოს კონსტიტუცია
ადმინისტრაციული სამართალი
სასამართლოს შესახებ
სამოქალაქო (კერძო) სამართალი
სისხლის სამართალი
საერთაშორისო სამართლებრივი აქტები
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება