კანონმდებლობასაერთაშორისო სამართლებრივი აქტები
საქართველოს კანონმდებლობა შეესაბამება საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებსა და ნორმებს. საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებას ან შეთანხმებას, თუ იგი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას, კონსტიტუციურ შეთანხმებას აქვს უპირატესი იურიდიული ძალა შიდასახელმწიფოებრივი ნორმატიული აქტების მიმართ.
[ 2010-12-29 ]ხელშეკრულება სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი ურთიერთდახმარების შესახებ საქართველოს რესპუბლიკასა და ბულგარეთის რესპუბლიკას შორის
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-12-29 ]ხელშეკრულება საქართველოსა და თურქმენეთს შორის სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი ურთიერთდახმარების შესახებ
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-12-29 ]შეთანხმება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პრივილეგიებისა და იმუნიტეტის შესახებ
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-12-29 ]შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის სამართლებრივი ინფორმაციის გაცვლის შესახებ
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-12-29 ]შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და თურქმენეთის მთავრობას შორის სამართლებრივი ინფორმაციის გაცვლის შესახებ
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-12-29 ]შეთანხმება საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამართლებრივი ინფორმაციის გაცვლის შესახებ
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-12-29 ]სისხლის სამართლის საქმეებზე ურთიერთდახმარების შესახებ ევროპული კონვენციის დამატებითი ოქმი
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-12-29 ]ევროპული შეთანხმება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს საქმის წარმოებაში მონაწილე პირთა შესახებ
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-12-29 ]ევროპული კონვენცია სისხლის სამართლის საქმეებზე ურთიერთდახმარების შესახებ
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-12-29 ]ხელშეკრულება საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის სამოქალაქო, სავაჭრო და სისხლის სამარათლის საქმეებზე სამართლებრივი ურთიერთდახმარების შესახებ
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-12-29 ]შეთანხმება საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსათვის პირთა გადაცემის შესახებ
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-12-29 ]ევროპული კონვენცია ,,სისხლის სამართლის საქმეებზე ურთიერთდახმარების შესახებ"
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-12-29 ]ხელშეკრულება საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკას შორის სამოქალაქო სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი დახმარების შესახებ
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-12-29 ]ხელშეკრულება სამოქალაქო სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი ურთიერთდახმარების შესახებ საქართველოს რესპუბლიკასა და ბულგარეთის რესპუბლიკას შორის
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-12-29 ]შეთანხმება საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსათვის პირთა გადაცემის შესახებ
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-12-29 ]შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ყირგიზეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამართლებრივი ინფორმაციის გაცვლის შესახებ
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-12-29 ]შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამართლებრივი ინფორმაციის გაცვლის შესახებ
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-12-29 ]შეთანხმება საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და ყახაზეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამართლებრივი ინფორმაციის გაცვლის შესახებ
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-12-29 ]კონვენცია მსჯავრდებულ პირთა გადაცემის შესახებ
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-12-29 ]კონვენცია სისხლის სამართლებრივ განაჩენთა საერთაშორისო აღიარების შესახებ
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-12-29 ]ხელშეკრულება საქართველოს რესპუბლიკასა და უკრაინას შორის სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი დახმარებისა და სამართლებრივ ურთიერთობათა შესახებ
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-12-29 ]ხელშეკრულება საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკას შორის სამოქალაქო, საოჯახო და სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი დახმარებისა და სამართლებრივ ურთიერთობათა შესახებ
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-12-29 ]სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს რომის წესდება
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-12-29 ]ევროპული შეთანხმება ,,ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს საქმის წარმოებაში მონაწილე პირთა შესახებ"
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
საქართველოს კონსტიტუცია
ადმინისტრაციული სამართალი
სასამართლოს შესახებ
სამოქალაქო (კერძო) სამართალი
სისხლის სამართალი
საერთაშორისო სამართლებრივი აქტები
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება