სიახლეები
საკანონმდებლო ცვლილებები და დამატებები
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-04-16 ]

2011 წლის 16 აპრილიდან კანონმდებლობაში ამოქმედდა შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:


საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
- დამატება:
ა. 1511 მუხლის (ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების დაზიანება, თვითნებური გაჩეხვა ან/და გადატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-აღდგენის წესების დარღვევა) შენიშვნის მე-3 ნაწილი;
ბ. 1523 მუხლი (ქ. თბილისის ტერიტორიის დაზიანება სამშენებლო ან სარემონტო სამუშაოების წარმოებისას).

- ცვლილება:
ა. 555 მუხლის (ქალაქ თბილისის თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე სახელმწიფო ან ქალაქ თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის უნებართვოდ დაკავება ან/და მიწათსარგებლობის უფლების გარეშე სარგებლობა) შენიშვნა;
ბ. 2093 მუხლის (ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო) 1-ლი, მე-3 და მე-4 ნაწილები;
გ. 239-ე მუხლის (ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი) 27-ე ნაწილი;
დ. 242-ე მუხლის (შემთხვევები, როდესაც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენისას ოქმი არ შედგება) 31 ნაწილი.
(იხ. მიმაგრებული ფაილი)
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება