სიახლეები
საკანონმდებლო ცვლილებები და დამატებები
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2012-01-03 ]NEW

2012 წლის 1 იანვრიდან კანონმდებლობაში ამოქმედდა შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
ა. 310-ე მუხლის (ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო განაჩენის გადასინჯვის საფუძვლები) ,,ე” ქ/პ.

საქართველოს კანონი ,,ზოგიერთი ადმინისტრაციული სახდელისაგან განთავისუფლების შესახებ”
იმ პირებმა, რომლებმაც საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, №12, 1984 წელი, მუხ. 421) 532, 641 და 65-ე მუხლებით, 66-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 77-ე, 82-ე და 821 მუხლებით, 822 მუხლის პირველი, მე-2, მე-5 და მე-6 ნაწილებით, 1282 მუხლის პირველი−მე-3 ნაწილებითა და 1283 მუხლის პირველი−მე-3 ნაწილებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები ჩაიდინეს 2011 წლის 1 ნოემბრამდე და რომელთა მიმართაც ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ დადგენილება ამ კანონის ამოქმედებამდე არ აღსრულებულა, ადმინისტრაციული სახდელებისაგან განთავისუფლდნენ.
(იხ. მიმაგრებული ფაილი 1)


საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
-ცვლილება:
ა. 187-ე მუხლის (კეთილსინდისიერი შემძენი) მე-2 ნაწილი.
(იხ. მიმაგრებული ფაილი 2)

საქართველოს კანონი ,,მეწარმეთა შესახებ”
- დამატება:
ა. მე-5 მუხლის (მეწარმე იურიდიული პირის რეგისტრაციის პირობები) ,,მ” ქ/პ;
ბ. 54 მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,ვ” ქ/პ.
(იხ. მიმაგრებული ფაილი 2)

საქართველოს კანონი ,,გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ””
ა. მე-5 მუხლის (გადახდისუუნარობის საქმის განხილვისას გამოსაყენებელი საპროცესო ნორმები) მე-2 პუნქტი.
(იხ. მიმაგრებული ფაილი 2)

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი
- დამატება:
ა. მე-11 მუხლის (სამოქალაქო საქმეების უწყებრივი დაქვემდებარება სასამართლოებისადმი) მე-5 ნაწილი;
ბ. 59-ე მუხლის (საპროცესო მოქმედების შესრულების ვადა) 31 ნაწილი;
გ. 178-ე მუხლის (სარჩელის შინაარსი) 21 და 31 ნაწილი;
დ. 207-ე მუხლის (განჩინება საქმის სასამართლოს მთავარ სხდომაზე განხილვის შესახებ) მე-3 ნაწილი;
ე. 243-ე მუხლის (საბოლოო გადაწყვეტილება) მე-3 ნაწილი;
ვ. 275-ე მუხლის (სარჩელის განუხილველად დატოვება) 1-ლი ნაწილის ,,თ” და ,,ი” ქ/პ;
ზ. 368-ე მუხლის (სააპელაციო საჩივრის შინაარსი) მე-6 ნაწილი;
თ. 445-ე მუხლი (სარჩელის (განცხადების) მიღება;
ი. 446-ე მუხლი (სარჩელისა და თანდართული დოკუმენტების ასლების მოპასუხისათვის გადაგზავნა;
კ. 447-ე მუხლი (ხარვეზის შესახებ განჩინება და სარჩელის დაბრუნება;
ლ. 448-ე მუხლი (სასამართლოს დავალებები მოპასუხისადმი);
მ. 449-ე მუხლი ( მოპასუხის წერილობითი პასუხის (შესაგებლის) და თანდართული დოკუმენტების ასლების მოსარჩელისათვის გადაგზავნა);
ნ. 450-ე მუხლი (ამ კოდექსის ზოგიერთი მუხლის მოქმედების გავრცელება ადმინისტრაციული საქმეების განხილვაზე).

- ცვლილება:
ა. 73-ე მუხლის (სასამართლო უწყების გაგზავნა) 1-ლი ნაწილი;
ბ. 73-ე მუხლის (სასამართლო უწყების გაგზავნა) 11 ნაწილი ამოღებულ იქნა;
გ. 127-ე მუხლის (მხარეთა ახსნა-განმარტების მიღება) მე-3 ნაწილი;
დ. 178-ე მუხლის (სარჩელის შინაარსი) 1-ლი ნაწილის ,,ბ” ქ/პ;
ე. 179-ე მუხლი (სარჩელისა და თანდართული დოკუმენტების ასლები) ამოღებულ იქნა;
ვ. 183-ე მუხლი (სარჩელის (განცხადების) რეგისტრაცია);
ზ. 184-ე მუხლი (სარჩელის (განცხადების) და თანდართული დოკუმენტების ასლების მოპასუხისათვის ჩაბარება);
ი. 185-ე მუხლი (ხარვეზის შესახებ განჩინება და სარჩელის უკან დაბრუნება) ამოღებულ იქნა;
კ. 186-ე მუხლი (სარჩელის მიღებაზე უარის თქმა);
ლ. 201-ე მუხლის (მოპასუხის პასუხი (შესაგებელი)) სათაური, 1-ლი და მე-2 ნაწილის ,,ბ” ქ/პ;
მ. 201-ე მუხლის (მოპასუხის პასუხი (შესაგებელი)) მე-6 ნაწილი ამოღებულ იქნა;
ნ. 202-ე მუხლი (მოპასუხის წერილობითი პასუხის გადაგზავნა მოსარჩელისათვის) ამოღებულ იქნა;
ო. 205-ე მუხლის (მოსამზადებელი სხდომის დანიშვნა) 1-ლი ნაწილი;
პ. 247-ე მუხლი (გადაწყვეტილების ჩამოყალიბება) ამოღებულ იქნა;
ჟ. 373-ე მუხლის (საქმის მომზადება სააპელაციო სასამართლოს მთავარ სხდომაზე განსახილველად) 1-ლი ნაწილი;
რ. 395-ე მუხლი (საკასაციო საჩივრის შეტანა);
ს. 397-ე მუხლის (საკასაციო საჩივრის შეტანის ვადა) 1-ლი ნაწილი.
(იხ. მიმაგრებული ფაილი 2)
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება