სიახლეები
გამომცემლობა "მერიდიანმა", თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ბიბლიოთეკას საჩუქრად გადასცა 44 წიგნი

[ 2013-12-11 ]NEW

თბილისის სააპელაციო სასამართლო, მადლობას უხდის გამომცემლობა "მერიდიანს" გამოჩენილი ყურადღებისა და გულისხმიერებისთვის.

გთხოვთ იხილოთ, მოწოდებული ლიტერატურის ჩამონათვალი:

კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სისხლის სამართალში
ქეთევან მჭედლიშვილი-ჰედრიხი; 2010

სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი - სასჯელი და დანაშაულის სხვა სისხლისსამართლებრივი შედეგები
ირაკლი დვალიძე; 2013

მემკვიდრეობის სამართალი
რომან შენგელია, ეკატერინე შენგელია; 2011

საოჯახო სამართალი
რომან შენგელია, ეკატერინე შენგელია; 2013

ქართული სამართლის საფუძვლები
ავტორთა კოლექტივი; 2013

საფინანსო სამართალი
რომან შენგელია; 2009

საერთაშორისო არბიტრაჟი
გიორგი ცერცვაძე; 2012

სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი I
მზია ლეკვეიშვილი, გოჩა მამულაშვილი, ნინო გვენეტაძე, ნონა თოდუა; 2011

სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი II
მზია ლეკვეიშვილი, გოჩა მამულაშვილი, ნინო გვენეტაძე, ნონა თოდუა , დავით მუმლაძე; 2012

დანაშაული და სასჯელი ქართულ ჩვეულებით სამართალში
გიორგი დავითაშვილი; 2011

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალი
შალვა ქურდაძე, ნინო ხუნაშვილი; 2012 წელი

სისხლის სამართალი - ზოგადი ნაწილი - დანაშაულის მოძღვრება
მერაბ ტურავა; 2011 წელი

სისხლის სამართალი - ზოგადი ნაწილი - დანაშაულის გამოვლინების ცალკეული ფორმები
ქეთევან მჭედლიშვილი ჰედრიხი; 2011 წელი

სააქციო სამართლის საფუძვლები I
ირაკლი ბურდული; 2010

სააქციო სამართლის საფუძვლები II
ირაკლი ბურდული; 2013

სისხლის სამართალი - ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა მეცხრე გამოცემა
მერაბ ტურავა; 2013

საკორპორაციო სამართლის კრებული I
ავტორთა კოლექტივი; 2011

შრომის სამართალი (სტატიათა კრებული)
ავტორთა კოლექტივი; 2011

სახელმწიფოსა და სამართლის ზოგადი თეორია
გივი ინწკირველი; 2011

მედიაცია
გიორგი ცერცვაძე; 2010

კრიმინალისტიკა
რევაზ გოგშელიძე, აპოლონ ფალიაშვილი; 2009 წელი

ნაფიც მსაჯულთა, მაგისტრატთა და მომრიგებელი სასამართლოები
იური გაბისონია; 2008
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება