სიახლეები
საკანონმდებლო ცვლილებები და დამატებები
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-02-01 ]

2010 წლის 01 თებერვლიდან კანონმდებლობაში ამოქმედდა შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:


საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
- ცვლილება:
ა. 159-ე მუხლის (დაპატიმრება) მე-3 ნაწილი;
ბ. 652-ე მუხლის (არასრულწლოვანი ბრალდებულის დაპატიმრება) პირველი ნაწილი.
- დამატება:
ა. 168-ე მუხლის (გირაო) 81 ნაწილი.
(იხ. მიმაგრებული ფაილი)

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
- ცვლილება:
ა. 1072-ე მუხლი (იურიდიული პირის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შემთხვევები);
ბ. 1076-ე მუხლის (ჯარიმა) მე-5 ნაწილი ამოღებულ იქნა;
გ. 124-ე მუხლი (ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დაზიანება გაუფრთხილებლობით);
დ. 172-ე მუხლი (არასრულწლოვნის მიმართ უკანონო გარიგების განხორციელება შვილად აყვანის მიზნით);
ე. 220-ე მუხლი (უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება);
ვ. მე-300 მუხლის (თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი ორგანიზმის უკანონოდ მოპოვება) მე-2 ნაწილი;
- დამატება:
ა. 1971-ე მუხლი (ფალსიფიცირებული ნივთის უკანონო გადაზიდვა ან გასაღება);
ბ. 2003-ე მუხლი (სამეწარმეო საქმიანობისათვის საქონლის სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირება, მყიდველის მოთხოვნისას სასაქონლო ზედნადების გაუცემლობა ან საქონლის შეძენისას სასაქონლო ზედნადების მიღებაზე უარი);
გ. 212-ე მუხლის (ყალბი ფულის ან ფასიანი ქაღალდის დამზადება ან გასაღება) მე-2 ნაწილის ,,გ” ქვეპუნქტი;
(იხ. მიმაგრებული ფაილი)

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი
- ცვლილება:
ა. 143-ე მუხლი (საქონლის დოკუმენტების გარეშე ტრანსპორტირება, რეალიზაცია და აღურიცხველობა).
(იხ. ბმული www.parliament.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=69&kan_det=det&kan_id=3959)

[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება